NKUL@home
Sesjoner

Programmet er foreløpig, endringer kan forekomme.

Sesjon 1

Onsdag 6. mai kl. 12:00–12:40


S1A: Funksjoner for tilgjengelig digital læring

Anders Wicken Ølander
Yngvild Rye

Statped

Har du opplevd at en elev trenger auditiv støtte til lesingen? At noen har vansker med å filtrere visuell informasjon på digitale flater? At innholdet du ser på skulle vært større? Da er dette seminaret for deg! Målet med seminaret er å gi deg et innblikk i tilgjengelighetsfunksjoner i ulike operativsystemer. Disse funksjonene kan gjøre hverdagen lettere for både elever og lærere. I dette praksisnære seminaret er det fokus på snakking og trykking. Ta med enheten du bruker til daglig, så har vi store ambisjoner om å lære deg minst én ny og nyttig ting. Du trenger ikke laste ned noen apper, vi skal kun arbeide i innstillingsmenyen på din enhet.

Anders Wicken Ølander og Yngvild Rye er utdannet audiopedagoger og jobber som rådgivere i Statped sørøst fagavdeling hørsel. Begge har interesse av at digitale verktøy skal være en naturlig del av skolehverdagen, og at verktøyene skal være tilgjengelig for alle, uansett.


S1B: Skaperglede, engasjement og utforskartrang gjennom tverrfagleg arbeid og koding/programmering

Ingvild Vikingsen Skogestad
Øyvind Opheim Rise

Knappskog skule, Øygarden

Overordnet del av den nye læreplanen skal, saman med kompetansemålene vises igjen i det som skjer i klasserommet. Vi ønsker å vise hvordan man gjennom tverrfaglig arbeid kan «la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling».

Vi vil vise eksempel på hvordan programmering/koding/spill og skaperverkstedstanken blir naturlig integrert i tverrfaglig arbeid med de fagovergripende emnene i fagfornyingen. Vi ønsker kreative og produserende elever som står i sentrum for egen læringsprosess og som tilegner seg algoritmisk tankegang og generell problemløsningskompetanse.

Øyvind er kontaktlærar på 4.trinn på Knappskog skule. Han er inne i sitt 4.år med 1:1 digitale einingar til elevane. Fysisk aktivitet og koding/programmering er noko av det han brenn for. Ingvild er lærar og Digg læring koordinator på Knappskog skule – ho er inne i sitt 5. digitale år. Ho jobbar mykje med fagfornying og tverrfaglege årsplanar i tråd med LK20.

Sesjon 2

Onsdag 6. mai kl. 14:00–14:40


S2A: Panelsamtale: Kan koronakrisen gi en fornyelse av skolen?

Panelet består av:

  • Eldar Dybvik, journalist
  • Heidi Austlid, direktør, IKT-Norge
  • Kristin Schulz, leder, Elevorganisasjonen
  • Elisabeth Øverland, seniorrådgiver, Statped
  • Tormod Korpås, Leder for Lederråd, Utdanningsforbundet

Moderator er Per Rune Eknes, redaktør i SkoleMagasinet


S2B: Inkluderende bruk av Minecraft

Miriam Modalsli
Oda Bøthun

Statped

Minecraft kan være en ufarlig inngang til læring for elever som ellers har opplevd lite mestring i skolen. Vi tar utgangspunkt i caser og konkrete eksempler når vi viser hvordan Minecraft kan brukes som en inkluderende læringsaktivitet. Her står mestring, skaperglede og samarbeid på timeplanen.

Oda Bøthun, rådgiver i SLOT, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling i Statped. Spesialpedagog med erfaring fra skole og PPT. Miriam Modalsli, seniorrådgiver i SLOT, Statped. Utdannet lærer og spesialpedagog. Erfaring fra klasserom med 1:1 iPad.

Sesjon 3

Onsdag 6. mai kl. 15:00–1540


S3A: Praktisk læring med VR i klasserommet

Geir Ulriksen
NTNU

Hvordan kan bruk av VR teknologien gi praktisk læring i klasserommet for TIP elever i yrkesfag. Vi er 4 studenter på Yrkesfaglærerstudiet på NTNU som har aksjonert med å bruke VR teknologien i klasserommet. Vår hypotese er at elever vil motivers til læring ved bruk av VR teknologien. Dagens forskning på læring ved bruk av VR teknologien i skolen baserer seg på teoretisk emner som matematikk og geografi. Vi ønsker å se om teknologien kan brukes i praktiske fag og hvilken læring kan den gi.

Geir Ulriksen 57 år, fagbrev som bilmekaniker, yrkespraktisk som inneholder i tillegg, brann og redningstjeneste, maskin- passer sjøbrannsprøyte, tilsynsarbeid i brannforebyggende avdeling og vaktmestertjeneste. Er i siste semester på Bachelorstudiet Yrkesfaglærer.


S3B: Digitalisering av historiske landskap -for undervisning og formidling

Christian Wee
Falstadsenteret

Falstadsenteret lanserte i 2019 en stedsbunden digital rekonstruksjon av landskapet og bygg som i 1941-1945 var SS Strafgefangenenlager Falstad, en av de største fangeleire i Norge. Ved å bevege seg i landskapet med ipads får besøkende se leiren slik den var, og kan lete seg frem i landskapet for å se autentisk historisk materiale, bilder og videoer fra tidsvitner – der det skjedde. Hvilke muligheter åpner stedsbunden digital rekonstruksjon for bruk av historiske landskap i formidling og undervisning?

Christian Wee er direktør ved Falstadsenteret, og en pådriver for digitaliseringen som har funnet sted ved senteret de siste årene. Wee er utdannet Cand.mag, og er involvert i flere nasjonale og internasjonale nettverk innen museum, formidling og menneskerettigheter.

Sesjon 4

Torsdag 7. mai kl. 10:00–10:40


S4A: Må teksten alltid være lineær?

Tonje Lundervold
Sølvi Ellefsen

Statped

Skolen har ansvar for å legge til rette for at elever med ulike behov skal få vist kompetansen sin. For mange elever er det å produsere bare lineær tekst den minst motiverende måten å gjøre dette på. For noen er det vanskelig, og for andre er det nesten umulig. Vi vil vise eksempler på hvordan du som pedagog kan legge til rette for at ulike digitale tjenester, som for eksempel tankekart, Book Creator, Clips, Flipgrid og videoredigeringsprogram kan brukes av alle elever, og dermed stimulere til inkludering, kompensering, mestring og bruk av de 21.århundrets kompetanser.

Sølvi Ellefsen er logoped og jobber som seniorrådgiver på Statped vest, avdeling språk/tale. Hun har mange års erfaring som skolelogoped. Sølvi er opptatt av god pedagogisk bruk av digitale tjenester for å fremme mestring, motivasjon og læring. Tonje Lundervold er synspedagog i Statped og jobber blant annet med elever med ulike typer synshemminger. Hun er opptatt av at alle elever skal få vist sin kompetanse og delta i læringsfellesskapet ut fra sine premisser gjennom bruk av digitale tjenester.


S4B: FlipGrid

Lisa Stornes
Sauda vgs, Rogaland

Synes du det er krevende å få til muntlig aktivitet på nett? Synes du og elevene dine at det blir litt mye skriftlige innleveringer nå? Da kan FlipGrid være løsningen. Flipgrid er et enkelt verktøy å bruke for å lage muntlige oppgaver og aktiviteter for elever på ulike alderstrinn og i ulike fag. I presentasjonen vil du få vite mer om hvorfor og hvordan du kan bruke Flipgrid på kreative måter for å få større variasjon i arbeidsmåter på nett.

Lisa Stornes underviser i Engelsk ved Sauda Videregående skole. Vinner av Gullepleprisen 2019.

Sesjon 5

Torsdag 7. mai kl. 12:00–12:40


S5A: Dybdelæring i matematikk med Python

Rune Mathisen
Skien vgs, Vestfold og Telemark

Tom Jarle Christiansen
Bamble vgs, Vestfold og Telemark

Algoritmisk tenking, dybdelæring og programmering er begreper vi som lærere må forholde oss til i fagfornyelsen. I denne arbeidsøkta vil Rune og Tom Jarle vise hvordan de konkretiserer dette med et praktisk og klasseromsnært eksempel. De skal jobbe med å finne nullpunkter til en funksjon med ulike innfallsmetoder og numeriske teknikker. Målet med økta er å gi lærere et konkret opplegg som de kan gjennomføre i eget klasserom, og å gi dem inspirasjon til å utforme egne opplegg. Temaet i arbeidsøkta er hentet fra matematikk 1T, men arbeidsmåter og teknikker er generelle og kan brukes i mange andre sammenhenger.

Rune Mathisen underviser i matematikk og IT på Skien videregående skole. Tom Jarle Christiansen underviser i matematikk, fysikk og IT på Bamble videregående skole. Begge har lang erfaring med utvikling av læremidler og med bruk av IKT i undervisning.


S5B: Omvendt undervisning i kroppsøving

Ove Østerlie
NTNU

Sett i lys av moderne læringsteori og fagfornyelsen blir omvendt undervisning omtalt som et læringsrammeverk som i et praktisk fag som kroppsøving bidrar til økt motivasjon for deltakelse, og som støtte for (dybde) læring. Deltakerne vil få en innføring i det teoretiske grunnlaget, samt inspirasjon på hvordan undervisningen kan bygges opp for økt student-sentrering og økt utbytte av undervisningen for elevene. Bidraget er relevant for lærere i både grunnskole og videregående skole, og relevansen går også ut over kroppsøving og til skolens andre fag med store praktiske innslag som kunst og håndverk, musikk, mat & helse, og yrkesfag.

Ove Østerlie er ansatt ved fagseksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett der han underviser i, og forsker på, faget kroppsøving. Med 12 års erfaring fra undervisning, i grunnskole og videregående skole i både kroppsøving og idrettsfag i Norge og Spania, har han opparbeidet seg en bred erfaring med og kompetanse på mange sider ved faget alt fra spesifikke aktiviteter til fagdidaktiske områder. Hans forskning har de siste 6 år i hovedsak konsentrert seg om implementering av digitale verktøy i kroppsøving, men også omfattet forskning på elever med konsentrasjonsvansker.

Sesjon 6

Torsdag 7. mai kl. 14:00–14:40


S6A: LIVE podcast med Spillpedagogene – Tre hardnakkede myter om dataspill i skolen

Tobias Staaby
Aleksander Husøy
Halvor Thengs
Odin Nøsen
Magnus Sandberg
Ragnhild Solberg

Spillpedagogene

I denne episoden tar vi for oss tre hardnakkede myter om dataspill og undervisning – og vi inviterer lytterne til å komme med tilbakemeldinger og spørsmål mens vi holder på 🙂

De originale Spillpedagogene er Tobias Staaby og Aleksander Husøy. Begge arbeider som lærere ved Nordahl Grieg Videregående skole, og er ledende innenfor feltet spill og læring. Seinere er flere kommet til. Magnus Sandberg er en nestor i bruk av dataspill i skolen og for tiden stipendiat på NTNU, men holder til i Drammen. Ragnhild Solberg er med i Spillpikene og stipendiat på UiB. Odin Nøsen er skolerådgiver hos oppvekstsjefen i Randaberg kommune. Halvor Thengs er lektor ved Dalane videregående skole. Spillpedagogene deler en overbevisning om at spill er et verktøy som til mye større grad bør tas i bruk i norsk skole. I denne bloggen deler vi våre ideer og erfaringer med spill i klasserommet. Vårt mål er at lærere, skoleledere og andre interesserte kan bruke dette som inspirasjon til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.


S6B: Aktive elever ved bruk av SmartLearningSuiteOnline

Heidi Anne Lien
Kristin Skage

Damsgård skole, Bergen

Er du på jakt etter ett verktøy der du kan variere mellom presentasjon og elevaktiviteter, får du et godt tips av oss. Egner seg både til hjemmearbeid og i klasserommet og er lett å tilpasse til hver enkelt elev.

Heidi Anne Lien og Kristin Skage jobber begge på 5. Trinn på Damsgård skole, Bergen Kommune. De har jobbet i skolen i mange år og brenner for tilpasset undervisning gjennom bruk av digitale verktøy, i alle fag

Sesjon 7

Torsdag 7. mai kl. 15:00–15:40 (16:30)


S7A: VR/AR for læring og trening i skolen og i arbeidslivet

Ekaterina Prasolova-Førland
Mikhail Fominykh
Jose Fernando Garcia Estrada
Martin Langmo Karlstrøm
Thomas Markussen

NTNU

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) har hatt en eksplosiv utvikling de siste årene, og åpner store muligheter i undervisningssammenheng. Eksempler er rik og interaktiv fjernundervisning, avanserte visualiseringer for bedre pensumforståelse, virtuelle klasseturer, ferdighetstrening, og bevisstgjøring rundt samfunnsutfordringer.

I dette verkstedet presenterer forskningsgruppen IMTEL (NTNU) forskjellige VR/AR prosjekter for læring og trening på skolen og i arbeidslivet og gir råd og tips til innføring av disse teknologiene i egen undervisningspraksis. Det blir flere demoer, f.eks karriereveiledning i VR i samarbeid med NAV, havnivåstigning i Trondheim, og kolonisering av Mars i VR. Sesjonen avsluttes med praktisk økt (kl. 16:00-16:30) i online VR Mozilla Hubs der foredragsholderen avholdt sin undervisning etter korona-lockdown.


S7B: Ny digital læreplanvisning

Kjersti Mikalsen
Utdanningsdirektoratet

Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020. En ny digital læreplanvisningen gir støtte til å se sammenhenger i og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del. Læreplanvisningen får også funksjonalitet for å planlegge opplæring direkte fra læreplanen.

Sesjon 8

Fredag 8. mai kl. 10:00–10:40


S8A: Bli klar til programmering i læreplanene

Wenche Erlien
Naturfagsenteret

Er skolen din klar når programmering og algoritmisk tenkning kommer inn i læreplanene for matematikk, naturfag, musikk og kunst- og håndverk? Utdanningsdirektoratet utvikler en digital kompetansepakke til skoler som vil heve kompetansen til sine lærere i programmering. Kompetansepakken har i første omgang grunnskole som målgruppe. På webinaret får du informasjon om kompetansepakken og smakebiter fra innholdet.

Wenche Erlien er førstelektor ved Naturfagsenteret. Hun leder arbeidet med kompetansepakken om programmering og algoritmisk tenking som lages på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Wenche er prosjektleder for viten.no, er en av forfatterne på boka «Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag», har hovedfag i naturfagdidaktikk fra NTNU og har vært lærer i videregående skole i flere år.

NB! Ha klar penn og papir!


S8B: 1:1 i 40 skoler – erfaringer og muligheter

Ivar Berg
Arne Bergan
Kristoffer Dekke
Magnus Johannson
Marie Ydstie Olafsen
Karoline Svensli

Asker kommune

Asker kommune har fra 2017-2020 etablert 1:1 Chromebooks for 12 000 elever og 1200 lærere. Forskningsstiftelsen NIFU har hatt følgeforskning på implementeringen. Askerskolen har tatt noen valg som vi mener har vært viktige for skoleutvikling og delingskultur. Målet med utviklingsarbeidet er utforskende undervisning som bidrar til elevaktive læringsformer. Du vil få presentert en rekke eksempler, og ikke minst innsikt i hvordan Asker kommune nå arbeider videre etter at 1:1 er etablert.

Sesjon 9

Fredag 8. mai kl. 12:00–12.40


S9A: Gode eksempler på digital praksis før og etter koronastengte skoler.

Øystein Gilje
Frida Thuen
Åslaug Bjerke

FIKS, UiO

I denne sesjonen får du innsikt i hvordan ungdomsskoler har utviklet gode praksiser for læring og undervisning, både i klasserommet og utenfor i tiden med stengte skoler. Bakgrunnen er GEPP-prosjektet har forskningmiljøet i FIKS fulgt 20 klasser på 10 ungdomsskoler der elevene har arbeidet med egen skjerm i minst ett år. I dette webinaret presentere FIKS de viktigste innsiktene fra dette prosjektet. Det er fem kommuner som har deltatt i prosjektet og du får også høre hvilke erfaringer de har gjort de siste to månedene.

Øystein Gilje er førsteamanuensis i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv. Gilje har ledet GEPP-prosjektet med de fem samarbeidende kommunene. Frida Thuen jobber som prosjektleder i FIKS. Frida har en master i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. Åslaug Bjerke jobber som forskninsassistent i GEPP og forskningsprosjektet Multimodale læring og vurderingsformer. Hun er utdannet statsviter og har tatt PPU ved UiO.

I tillegg deltar Hege Breen og Christian S. Larsen fra Bærum kommune, samt Ivar Berg, Kristoffer Dekke og Marie Y. Olafsen fra Asker kommune i en panelsamtale til slutt.


S9B: Å finne elevens genuine stemme – fokus på den muntlige ferdigheten i et digitalt klasserom

Siv Bendiksen
Sørenget skole, Namsos

Muntlighet har vært en av de grunnleggende ferdighetene i Læreplanen, men blir kanskje noen ganger litt glemt i skolehverdagen. Å bruke stemmen sin for å vise sin kunnskap er enkelt og man trenger ikke mye teknisk utstyr for å gjøre det. Elevene kan vise sin kunnskap ved ganske enkle metoder, og som gir mestring og økt motivasjon. Jeg vil vise hvor enkelt det faktisk kan gjøres, og at dette kan gjøres på alle trinn.