Send inn programforslag til Jubileumskonferansen NKUL 2024

NB! Denne informasjonen gjelder NKULs Forslagsportal som er et verktøy for å sende inn konkrete forslag til sesjoner og verksteder/seminarer der forslagsstiller selv er foredragsholder (Se avsnittet «Hvem kan sende inn programforslag og delta som foredragsholder»).

Om NKUL

NKUL er i stor grad en brukerstyrt konferanse, hvor deltakere med interesse for innovativ og pedagogisk bruk av IKT i undervisning, læring og vurdering møtes for å dele erfaringer og for å lære av og inspirere hverandre. Blant deltakerne er lærere den største gruppen, og du møter i tillegg representanter for skoleledelse og skoleeiere,  deltakere fra universitets- og høyskolesektoren (inkl. lærerutdannere og lærerstudenter), samt et godt utvalg leverandører av læringsteknologi og læremidler.

Programkomiteen har nå startet arbeidet med å sette sammen programmet for NKUL 2024 og som vanlig ber vi om publikums hjelp.

Tema for bidrag

NKUL favner bredt og programkomitéen ønsker velkommen alle forslag som hører hjemme i den overordnede tematikken «IKT i undervisning, læring og vurdering». Tips til temaer som kan være særlig aktuelle eller interessante for NKUL 2024 er » kunstig intelligens», «elevmedvirkning og inkluderende praksis», «demokrati lærer- og elevrollene i det digitale klasserommet» og «nye vurderingsformer».

 

Presentasjonsformer

Når du sender inn ditt programforslag må du samtidig angi presentasjonsform fra en liste der du finner følgende alternativer:

  1. Sesjon. Sesjoner (30 min) kan være det vi tenker på som typiske foredrag, selv om vi oppfordrer sesjonsholdere til å være kreative mht. hvordan de engasjerer og aktiverer publikum.
  2. Verksteder/seminarer. For verksteder og seminarer (90 min) er invitasjon til aktiv deltakelse en forutsetning, enten det skjer gjennom dialog eller utprøving av verktøy, programvare o.l. Erfaringsmessig vil verksteder kunne kreve noe ekstra tilrettelegging fra arrangør, så det er viktig at spesielle behov når det gjelder rom og utstyr kommer godt fram i forslagsteksten. Tenk derfor gjennom f.eks. hva slags rom det vil være behov for og gjør rede for det i forslaget.
  3. Barnehageløypa.  Nytt for 2024 er barnehagaløypa. Torsdag under NKUL ønsker vi å ha et godt tilbud for barnehagelærere. Her håper vi mange kan bidra slik at vi får inkludert de som jobber med de minste barna. 

Mottatte forslag vurderes av programkomitéen og du vil få tilbakemelding ila. januar 2024. Lurer du på hva komitéen ser etter? Se fanen «Vurderingskriterier».

Hvem kan sende inn programforslag og delta som foredragsholder?

Alle kan i utgangspunktet sende inn programforslag og/eller delta som foredragsholder, men 

  • skjemaverktøyet skal kun benyttes der forslagsstiller foreslår seg selv som foredragsholder og/eller har hentet eksplisitt samtykke fra (øvrige) foreslåtte foredragsholdere. Dette er av personvernhensyn.
  • maks. antall foredragsholdere per bidrag er fire, med mindre spesielle forhold taler for å ha med flere. Ønsker man å være flere foredragsholdere bør man altså belyse hvorfor.
  • vi oppfordrer til å fremme elevperspektiver, gjerne ved å inkludere elever blant foredragsholderne. Elever kan gå utenom «kvoten» på fire foredragsholdere, og du trenger ikke å registrere dem med navn, men informer om hvor mange elever som du ønsker å ta med, samt hva de vil bidra med.
  • sesjoner skal ikke være salgsrettet eller drive reklame for bestemte produkter eller tjenester. Terskelen er høy for å ta kommersielle aktører eller personer med tette bånd til kommersielle aktører inn i det ordinære programmet. For kommersielle aktører tilbyr vi utstillerseminarer og disse vil legges ut for salg i februar/mars, 2024
    Ved spørsmål, eller henvendelser som ikke skal gå via dette skjemaet, ta kontakt på nkul@konferanser.ntnu.no.

Honorering av bidrag

Bidragsytere på parallellsesjoner og verksteder/seminarer under NKUL 2024 får delta gratis på hele konferansen.I tillegg deler vi ut gavekort til inntil 4 bidragsytere per sesjon / verksted. 

Frist for innsending av forslag

Fredag 17. november 2023, kl. 18:00.