Send inn programforslag til NKUL 2023

NB! Denne informasjonen gjelder NKULs Forslagsportal som er et verktøy for å sende inn konkrete forslag til sesjoner og verksteder/seminarer der forslagsstiller selv er foredragsholder (Se avsnittet «Hvem kan sende inn programforslag og delta som foredragsholder»).

 

Om NKUL

NKUL er i stor grad en brukerstyrt konferanse, hvor deltakere med interesse for innovativ og pedagogisk bruk av IKT i undervisning, læring og vurdering møtes for å dele erfaringer og for å lære av og inspirere hverandre. Blant deltakerne er lærere den største gruppen, og du møter i tillegg representanter for skoleledelse og skoleeiere,  deltakere fra universitets- og høyskolesektoren (inkl. lærerutdannere og lærerstudenter), samt et godt utvalg leverandører av læringsteknologi og læremidler.

Programkomiteen har nå startet arbeidet med å sette sammen programmet for NKUL 2023 og som vanlig ber vi om publikums hjelp.

Tema for bidrag

NKUL favner bredt og programkomitéen ønsker velkommen alle forslag som hører hjemme i den overordnede tematikken «IKT i undervisning, læring og vurdering». Tips til temaer som kan være særlig aktuelle eller interessante for NKUL 2023 er «elevmedvirkning og inkluderende praksis», «demokrati lærer- og elevrollene i det digitale klasserommet» og «nye vurderingsformer».

Hybrid konferanse

Selv om NKUL er tilbake i fysisk format på NTNUs campus på Gløshaugen i Trondheim, ønsker vi også framover å legge til rette for dem som ikke ønsker eller har anledning til å være til stede fysisk. Dette gjør vi ved å filme et utvalg av programpostene for direkte strømming gjennom NKULs digitale konferanseportal. Konferanseportalen vil være tilgjengelig for alle deltakere, også i en periode etter konferansen. Ingen programposter vil filmes uten samtykke fra sesjonsholderne. Samtykke innhentes når programpostene fordeles på rom, i forkant av konferansen, men forslagsstiller blir i denne portalen bedt om å indikere hvorvidt det er sannsynlig at et slikt samtykke vil gis.

Presentasjonsformer

Når du sender inn ditt programforslag må du samtidig angi presentasjonsform fra en liste der du finner følgende alternativer:

  1. Sesjon. Sesjoner (30 min) kan være det vi tenker på som typiske foredrag, selv om vi oppfordrer sesjonsholdere til å være kreative mht. hvordan de engasjerer og aktiverer publikum.
  2. Verksteder/seminarer. For verksteder og seminarer (90 min) er invitasjon til aktiv deltakelse en forutsetning, enten det skjer gjennom dialog eller utprøving av verktøy, programvare o.l. Erfaringsmessig vil verksteder kunne kreve noe ekstra tilrettelegging fra arrangør, så det er viktig at spesielle behov når det gjelder rom og utstyr kommer godt fram i forslagsteksten. Tenk derfor gjennom f.eks. hva slags rom det vil være behov for og gjør rede for det i forslaget.
  3. Annet. Har du et forslag som ikke faller naturlig inn i en av disse kategoriene velger du «Annet». Vær nøye med å forklare hvilke rammer du trenger og hvorfor. Det er ekstra viktig at du redegjør for tidsbehov og hva som vil kreves av tilrettelegging, samt argumenterer godt for hvorfor et annet format er ønskelig.

Mottatte forslag vurderes av programkomitéen og du vil få tilbakemelding ila. januar 2023. Lurer du på hva komitéen ser etter? Se fanen «Vurderingskriterier».

Hvem kan sende inn programforslag og delta som foredragsholder?

Alle kan i utgangspunktet sende inn programforslag og/eller delta som foredragsholder, men 

  • skjemaverktøyet skal kun benyttes der forslagsstiller foreslår seg selv som foredragsholder og/eller har hentet eksplisitt samtykke fra (øvrige) foreslåtte foredragsholdere. Dette er av personvernhensyn.
  • maks. antall foredragsholdere per bidrag er fire, med mindre spesielle forhold taler for å ha med flere. Ønsker man å være flere foredragsholdere bør man altså belyse hvorfor.
  • vi oppfordrer til å fremme elevperspektiver, gjerne ved å inkludere elever blant foredragsholderne. Elever kan gå utenom «kvoten» på fire foredragsholdere, og du trenger ikke å registrere dem med navn, men informer om hvor mange elever som du ønsker å ta med, samt hva de vil bidra med.
  • sesjoner skal ikke være salgsrettet eller drive reklame for bestemte produkter eller tjenester. Terskelen er høy for å ta kommersielle aktører eller personer med tette bånd til kommersielle aktører inn i det ordinære programmet. For kommersielle aktører tilbyr vi utstillerseminarer og disse vil legges ut for salg i februar/mars, 2023.

Ved spørsmål, eller henvendelser som ikke skal gå via dette skjemaet, ta kontakt med sekretariatet på nkul@videre.ntnu.no.

Honorering av bidrag

Bidragsytere på parallellsesjoner og verksteder/seminarer under NKUL 2023 får delta gratis på hele konferansen. I tillegg får lærere i skolen som skal holde sesjon/verksted et honorar på kr. 6000,- Merk at det kun gis ett honorar per programpost og at honoraret må deles der det er flere bidragsyterne som kvalifiserer til å motta. En lærer som bidrar på flere sesjoner/verksteder får maksimalt kr. 6000,- til sammen, med mindre annet er eksplisitt avtalt.

Eksempler

  1. En programpost har tre bidragsytere hvorav to kvalifiserer for honorar. Honoraret deles da mellom de to og de får kr. 3000,- hver seg.
  2. En lærer har en programpost selv og bidrar på en annen programpost sammen med en annen lærer. Isolert ville de to bidragene gitt hhv. kr. 6000,- og kr. 3000,- i honorar, men ettersom maksimalt honorar er kr. 6000,- er det dette som blir utbetalt.
  3. En lærer bidrar på tre programposter, i hvert tilfelle sammen med to andre lærere. Vedkommende får da kr. 2000,- – til sammen kr. 6000,-

Merk at honoraret utbetales som lønn fra NTNU og vil være skattepliktig.

Frist for innsending av forslag

Fredag 18. november 2022, kl. 13:00.