Send inn programforslag til NKUL 2022

(Frist: onsdag 24. november 2021)

NKUL er i stor grad en brukerstyrt konferanse, hvor deltakere med interesse for innovativ og pedagogisk bruk av IKT i undervisning, læring og vurdering møtes for å dele erfaringer og for å lære av og inspirere hverandre. Blant deltakerne er lærere den største gruppen, og du møter i tillegg representanter for skoleledelse og skoleeiere,  deltakere fra universitets- og høyskolesektoren (inkl. lærerutdannere og lærerstudenter), samt et godt utvalg leverandører av læringsteknologi og læremidler. Programkomiteen har nå startet arbeidet med å sette sammen programmet for NKUL 2022 og som vanlig ber vi om publikums hjelp til å skape en konferanse med bredt innhold og høy kvalitet.

Tema for bidrag

NKUL favner bredt og programkomitéen ønsker velkommen alle forslag som hører hjemme i den overordnede tematikken «IKT i undervisning, læring og vurdering». Noen eksempler på temaer som kan være særlig aktuelle eller interessante for NKUL 2022 er «folkehelse og livmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» (de tre tverrfalige temaene i overordnet del av ny læreplan), «lærdommer fra koronaskolen» og «inkluderende bruk av teknologi».

Hybrid konferanse

Etter to år med heldigitalt NKUL ser vi fram til igjen å kunne ønske deltakerne velkommen tilbake til mer vante former på NTNUs campus på Gløshaugen i Trondheim. Samtidig ser vi at mange, av ulike årsaker, har satt pris på et digitalt NKUL-tilbud. Vi ønsker også framover å legge til rette for dem som ikke ønsker eller har anledning til å være til stede i Trondheim. Det vil vi gjøre ved å filme sesjonene i de tre største auditoriene våre, og tilgjengeliggjøre dem live gjennom NKULs digitale konferanseportal. Det kan også bli aktuelt å sette opp et spor med videosesjoner (se under), der både foredragsholdere og deltakere kan delta via portalen.

Presentasjonsformer

Når du sender inn dit programforslag må du samtidig angi presentasjonsform fra en liste der du finner følgende alternativer:
  1. Sesjon. Sesjoner (30 min) kan være det vi tenker på som typiske foredrag, selv om vi oppfordorer sesjonsholdere til å være kreative mht. hvordan de engasjerer og aktiverer publikum.
  2. Videosesjon. Videosesjoner (30 min) kan være et alternativ dersom du ønsker å presentere men ikke har anledning til å være fysisk til stede på konferansen. Dersom tatt inn i programmet vil videosesjoner være tilgjengelige for alle deltakere via NKULs digitale konferanseportal i tillegg til at de kan settes opp på auditorium for deltakerne i Trondheim. Angi i forslagsteksten dersom sesjonen er tenkt forhåndsinnspilt eller fremført «live» (over Zoom). Hvis du forhåndsinnspiller en videosesjon er det likevel forventet at du er tilgjengelig og deltar live under konferansen (i chat).
  3. Verksteder/seminarer. For verksteder og seminarer (90 min) er invitasjon til aktiv deltakelse en forutsetning, enten det skjer gjennom dialog eller utprøving av verktøy, programvare o.l. Erfaringsmessig vil verksteder kunne kreve noe ekstra tilrettelegging fra arrangør, så det er viktig at spesielle behov når det gjelder rom og utstyr kommer godt fram i forslagsteksten. Er det f.eks. ikke mulig å gjennomføre i et auditorium trenger vi å vite det.
  4. Annet. Har du et forslag som ikke faller naturlig inn i en av disse kategoriene velger du «Annet». Vær nøye med å forklare hvilke rammer du trenger og hvorfor. Det er ekstra viktig at du redegjør for tidsbehov og hva som vil kreves av tilrettelegging, samt argumenterer godt for hvorfor et annet format er ønskelig.
Mottatte forslag vurderes av programkomitéen og du vil få tilbakemelding ila.  januar 2022. Lurer du på hva komitéen ser etter? Se fanen «Vurderingskriterier».

Hvem kan sende inn programforslag og delta som foredragsholder?

Alle kan i utgangspunktet sende inn programforslag og/eller delta som foredragsholder, men 
  • skjemaverktøyet skal kun benyttes der forslagsstiller foreslår seg selv som foredragsholder og/eller har hentet eksplisitt samtykke fra (øvrige) foreslåtte foredragsholdere. Dette er av personvernhensyn.
  • maks. antall foredragsholdere per bidrag er fire, med mindre spesielle forhold taler for å ha med flere. Jo flere foredragsholdere, jo viktigere er det å belyse hvorfor.
  • vi oppfordrer til å fremme elevperspektiver, gjerne ved å inkludere elever blant foredragsholderne
  • sesjoner skal ikke være salgsrettet eller drive reklame for bestemte produkter eller tjenester. Terskelen er høy for å ta kommersielle aktører eller personer med tette bånd til kommersielle aktører inn i det ordinære programmet. For kommersielle aktører tilbyr vi utstillerseminarer og disse vil legges ut til salg i februar/mars, 2022.
Ved spørsmål, eller henvendelser som ikke skal gå via dette skjemaet, ta kontakt direkte med prosjektleder Haakon Aasprong på epost haakon.aasprong@ntnu.no.

Honorering av bidrag

Bidragsytere på parallellsesjoner og verksteder/seminarer under NKUL 2022 får delta gratis på hele konferansen. I tillegg får lærere i skolen som skal holde sesjon/verksted et honorar på kr. 6000,- Merk at det kun gis ett honorar per sesjon/verksted og at honoraret må deles mellom de bidragsytererne som kvalifiserer til å motta. En lærer som bidrar på flere sesjoner/verksteder får maksimalt kr. 6000,- til sammen, med mindre annet er eksplisitt avtalt. Honorar utbetales som lønn fra NTNU og vil være skattepliktig.