NKUL 2020
Sesjoner

Programmet er foreløpig, endringer kan forekomme.

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Sesjon 1

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10


S1A: Skaperglede, engasjement og utforskertrang gjennom tverrfaglig arbeid og skaperverksted/koding

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U
L

Ingvild Vikingsen Skogestad
Knappskog skule
Øyvind Opheim Rise
Knappskog skule

Overordnet del av den nye læreplanen skal, saman med kompetansemålene vises igjen i det som skjer i klasserommet. Vi ønsker å vise hvordan man gjennom tverrfaglig arbeid kan «la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling»*. Vi vil vise eksempel på hvordan programmering/koding/spill og skaperverkstedstanken blir naturlig integrert i tverrfaglig arbeid med de fagovergripende emnene i fagfornyingen. Vi ønsker kreative og produserende elever som står i sentrum for egen læringsprosess og som tilegner seg algoritmisk tankegang og generell problemløsningskompetanse.

Digg læring er tanken om hvordan vi tenker læring på Knappskog skule. Vi ønsker at elevene våre skal få digital kompetanse på tvers av fag og at vi til en hver tid skal velge de metoder og verktøy som gir mest motivasjon, mestring og læring for elevene – digitalt eller analogt.

Bidraget er mest relevant for lærere 1. – 10 og lærerutdannere.


S1B: Omvendt undervisning i kroppsøving

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U
V

Ove Østerlie
NTNU

Sett i lys av moderne læringsteori og fagfornyelsen blir omvendt undervisning omtalt som et læringsrammeverk som i et praktisk fag som kroppsøving bidrar til økt motivasjon for deltakelse, og som støtte for (dybde) læring. Deltakerne vil få en innføring i det teoretiske grunnlaget, samt inspirasjon på hvordan undervisningen kan bygges opp for økt student-sentrering og økt utbytte av undervisningen for elevene. Bidraget er relevant for lærere i både grunnskole og videregående skole, og relevansen går også ut over kroppsøving og til skolens andre fag med store praktiske innslag som kunst og håndverk, musikk, mat & helse, og yrkesfag.


S1C: Se, lær, del og le – Hvorfor du bør delta på et TeachMeet

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U
V
L
S

Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold

Stine Brynildsen
Høgskolen i Østfold

Hvordan utvikler du din profesjonsfaglige digitale kompetanse og holder deg up to date med den teknologiske utviklingen? Det kan du ved å delta på et TeachMeet som både er gøy og lærerikt, i en hyggelig, sosial setting. Vi har selv både deltatt på og arrangert TeachMeets, og nå forsker vi på hvordan lærere opplever at TeachMeets kan øke deres digitale kompetanse. Dette har vi lyst til å dele med dere. I foredraget vil dere høre om TeachMeet, hvordan det organiseres og hva lærerne sier om å delta. Forhåpentligvis får dere idéer og innspill til hvordan man kan drive profesjonsfaglig utvikling.


S1D: Digitale dialoger – Hvordan legge til rette for dybdelæring gjennom gode klasseromssamtaler?

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U
V
L

Maren Omland
UiO

Anja Amundrud
UiO

Gode klasseromsdialoger kan fremme kritisk tenkning, samarbeid og refleksjon, alle sentrale kompetanser i fagfornyelsen. Samtidig vet vi at det er vanskelig å tilrettelegge for dialoger der elevene tenker sammen, bygger på hverandre og kommer fram til ny forståelse. Lærere beskriver flere årsaker til dette, bl.a. tidspress og bekymring for at pensum ikke dekkes.

Innlegget presenterer et undervisningsopplegg der lærere bruker en digital tavle for å mediere klasseromssamtaler. Undervisningsopplegget kan tilpasses de fleste fag og er fleksibelt med hensyn til tidsbruk. Elevene blir ansvarliggjort for innholdet i samtalene og får trening i å inkludere hverandre i læringsfremmende samtaler.


S1E: Bandmetodikk i musikkundervisning og tilgang til alle ressurser 24/7 for elever og lærere

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U

Per Terje Moe
Odda kommune

På Odda ungdomsskole er musikk blitt ein del av skulen sin kultur. Alle klassar er eit eige popband. Skulen arrangerer konsertar i lokalsamfunnet fleire gonger i året. Musikk har få timar i løpet av veka. Korleis kan vi gje ivrige elevar høve til å øva når dei har lyst? Med tankekart programmet «MindMup» har vi løfta alt eigenprodusert undervisningsmateriell opp i «skya». Det gir elevane høve til å øva 24/7. Det endrar mykje!


S1F: Det ærlige foreldremøtet om spill og nettvett som funker

B
U
S

Joakim Bjørklund
Brandengen skole

Utfordringen ved å holde gode foreldremøter om nettvett eller bare vett er noe lærere synes er vanskelig. Ofte tar man en forsvarsposisjon og er ikke stand til å si det som skal og bør sies til foreldre angående temaet. Man er redd for at samarbeidsklimaet skal forsures og at det skal gå utover skole/hjem-samarbeidet. Tradisjonelle foreldremøter om temaet funker ikke. Allikevel så gjentar man slike år etter år etter år.

I denne sesjonen forteller Joakim Bjørklund om sin inngang til temaet, basert på gode og dårlige erfaringer. Deltakerne tar rollen som «foreldre» og de blir utfordret på hvordan skal være gode enkeltforeldre og som medlem av en foreldregruppe. Hvordan sikrer vi at flokken vår tar vare på hverandre og hvordan tar vi foreldre vare på flokken?

«It takes a village to raise a child»


S1G: Språklæring med utgangspunkt i dataspill

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U
L

Espen Egeberg
Statped

For barn/elever med språklige- eller kognitive vansker, er det viktig å utvikle språkferdigheter ut fra meningsfulle egne erfaringer, og samtidig utfordre abstraksjonsnivå og kompleksitet i språk og tenkning. Dette kan også være sentralt ved innlæring av et nytt språk. Her presenteres en metodikk som bruker dataspill som utgangspunkt for å arbeide trinnvis med å utvide språkferdigheter, gjennom blant annet å konstruere beskrivelser og løsninger på utfordringer, og anvende språkferdighetene i dialog om beskrivelser og løsninger. Mulige tilrettelegginger av dette for flerspråklige elever vil også bli presentert.

Etter sesjonen skal deltakerne sitte igjen med kjennskap til muligheter i dataspill overfor elever med språklige- eller kognitive vansker.


S1H: Hva skal til for å lykkes med IKT skolen?

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U
V
L
S
I


Utdanningsdirektoratet

Helhetlig implementering er viktig for å få til en utbredt og god praksis i pedagogisk bruk av IKT. Eksempler og diskusjon. Panel med skoleeier, skoleleder og lærer.


SKV 01: Skaperverksted

Onsdag 6. Mai kl. 12:30–13.10

B
U
V
L
S
I

Mer om skaperverksted >>

Sesjon 2

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10


S2A: Digital rekonstruksjon av kulturminner» – muligheter for formidling og undervisning ved museum og minnesteder

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
V
L

Christian Wee
Falstadsenteret

Hvordan kan stedsbunden digital rekonstruksjon bidra i formidling av kulturminner og historiske epoker? Falstadsenteret lanserte i 2019 en AR-versjon av Falstad fangeleir 1945, som gjør at besøkende ved Falstadsenteret gjennom en ipad kan se alle historiske bygg der de var, samtidig som de ser dagens landskap. Gjennom aktive bevegelser i landskapet får elever og andre besøkende tilgang til historisk materiale der hendelsene fant sted. Falstadsenteret forteller om muligheter og utfordringer som ligger i bruk av dette digitale verktøyet i undervisning, men også utfordringer som ligger i å gjøre minnestedet digitalt.


S2B: Lektor Lomsdalen LIVE – live podkast med vinnerne av Gullepleprisen 2019 og 2020.

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
V
L

Christian Lomsdalen m/gjester

Lektor Lomsdalen intervjuer årets og fjorårets vinner av Gullepleprisen. Prisen deles ut til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Fjorårets vinner var Lisa Stornes fra Sauda videregåande skule, og årets prisvinner blir annonsert under åpningen av NKUL. I samtalen diskuterer vi hvordan og hvorfor undervisningen kan og skal digitalises, hvilke pragmatiske løsninger vi kan benytte oss av og som vi bør bruke. Vi ser også på hvordan vi kan bruke IKT til å fenge de av elevene som ofte kan være litt tunge å motivere og å dra med i undervisningen.


S2C: «Det finnes ikke den læreplan som ikke passer til min undervisning…!» – et noe fordomsfullt foredrag om prosjektarbeid, tverrfaglighet, nye læreplaner og skoleutvikling

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
V
S

Simen Spurkland
Vøyenenga ungdomsskole

Fasit har kommet, og skolen står overfor de største endringene siden 2006 i følge forrige kunnskapsminister – eller gjør den det, og hva betyr i så fall det?

Simen kommer med sitt perspektiv og refleksjon på hvordan man som profesjonell lærer kan gripe an fagfornyelsen.

Det blir en hierarkisk gjennomgang av hva som er viktig, ment som en guide til lærere på jakt etter elev- (og lærer)vennlig undervisning.


S2D: Mindre bok og mer relevans? Erfaringer med hvordan digitale læremidler er med på å transformere læringa

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

U
V
S

Hanna Marie Volle
Fagerlia vgs

Anna Simonsen
Fagerlia vgs

Kan mindre bruk av lærebok føre til økt relevans? Gjennom samtale med våre elever vil vi dele erfaringer, undersøkelser, og vi ser på hvordan vi kan erstatte læreboken, helt eller delvis.

Hvordan hjelpe eleven til å bli mer aktivt deltakende og kritisk til egen læring ved hjelp av digitale ressurser? Vi har erfart at læringsarenaen blir mer dynamisk som igjen leder til økt metakognitiv kompetanse.

Viktigste målgrupper er lærere og ledere i ungdomsskolen og den videregående skolen. En viktig forutsetning for suksess er at lærere opplever støtte og autonomi fra skoleledelsen. Skolen må dyrke en kultur som gir rom for å utforske, men også å feile.


S2E: Om tannbørster og teknologi, eller: «verdens nyttigste foredrag om IKT i skolen»

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
V
L
S
I

Tobias Staaby
UiB / Nordahl Grieg vgs / Spillpedagogene

All teknologi, fra den enkle tannbørsten til komplekse apper, dingser og spill, kan brukes til mye og mangt, også til andre formål enn hva den er opprinnelig laget for. Det kommer bare an på situasjonen. Skal vi forstå nytten av IKT i klasserommet, nytter det derfor ikke å snakke om dings, app og spill for seg selv. I dette foredraget går vi igjennom en håndfull eksempler, blir kjent med nyttige begreper, og har en jordnær og praktisk rettet dialog for å sammen bli klokere på forholdet mellom det sosiale og det teknologiske i skole og klasserom.


S2F: Digital sikkerhet for lærere, elever og foreldre

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
V
L
S

Karoline Tømte
Norsk senter for informasjonssikring

Britt Karin Rotmo
Innlandet fylke

Anne Helene Woxen
Nordre Land kommune

Silje Bakke Rustestuen
Nordre Land kommune

I de nye læreplanene har digital dømmekraft og informasjonssikkerhet fått en tydeligere plass i fagene. Hvilke sikringstiltak kan man selv gjøre for å være trygg på nett og hvordan håndterer man en uønsket situasjon?

Sammen med Innlandet fylke og Nordre Land kommune har NorSIS laget ressurser om digital sikkerhetskultur for elever, lærere og foreldre. Deltakerne vil sitte igjen med konkrete tips og verktøy knyttet til digital sikkerhetskultur, nettvett og digital dømmekraft til bruk i klasserommet, for egen kompetanseheving og mot foreldre.

Sesjonen er rettet mot lærere i hele grunnopplæringen, men er også nyttig for skoleledere og lærerutdannere.


S2G: Hvordan blir nettbrett et redskap for inkludering?

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
V
L
S
I

Espen Wilberg
Statped

I dette seminaret vil du få innblikk i helt ferske resultater og erfaringer fra forskningsprosjektet «iPad i undervisningen – et bidrag til inkludering og deltagelse?» som Statped har gjennomført. I prosjektet har elever, lærere og ledelse blitt intervjuet om deres tanker og erfaringer rundt bruken av iPad i undervisningen. I tillegg har det blitt utført observasjoner. Funnene knyttes opp mot aktuell forskning. I seminaret vil du også få gode praksiseksempler på potensialet som ligger i bruk av digitale verktøy og hvilke rammevilkår som bør være tilstede for å sikre at man får utnyttet dette til god inkludering.

Deltakerne vil sitte igjen med et innblikk i hvilke faktorer som spiller inn for at nettbrett kan bli et nyttig redskap for inkludering


S2H: Bli klar til programmering i læreplanene

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
S


Utdanningsdirektoratet

Er skolen din klar når programmering og algoritmisk tenkning kommer inn i læreplanene for matematikk, naturfag, musikk og kunst- og håndverk? Utdanningsdirektoratet har utviklet støttemateriell til skoler som vil heve kompetansen til sine lærere i programmering.


SKV 03: Skaperverksted

Onsdag 6. Mai kl. 14:30–15.10

B
U
V
L
S
I

Mer om skaperverksted >>

Sesjon 3

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25


S3A: Programmering i fagfornyelsen – et forskningsprosjekt om tverrfaglig skaperverksted, kreativitet og dybdelæring

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

B
U
V
L
S

Ellen Egeland Flø
Mailand vgs

Vi ser på hvordan man kan bruke skaperverkstedmetode for å oppnå elevaktiv programmeringsundervisning i grunnskolen og VGS. Dette kobles opp mot overordnet del i de nye læreplanene med fokus på skapende og utforskende arbeidsmåter, tverrfaglighet, algoritmisk tenkning og dybdelæring. Vi presenterer en metode for å utvikle egne undervisningopplegg, og viser noen eksempler på konkrete undervisningsopplegg. Noen resultater og erfaringer fra pilotprosjektet GT-make blir presentert, og kanskje noen foreløpige resultater fra inneværende forskningsprosjekt. Dette foredraget vil også koble denne måten å jobbe på opp mot tilpasset opplæring for alle elever i et inkluderende klasserom.

Viktigste målgrupper vil være lærere i grunnskole og VGS, samt skoleledere og -eiere.


S3B: Foredrag ved vinneren av Gullepleprisen

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

Annonseres i åpningsplenum

I denne sesjonen vil vinneren av årets Gulleplepris holde foredrag. Gullepleprisen deles ut til en pedagog eller en gruppe pedagoger i barnehage, grunnskole, videregående skole eller høyere utdanning som utnytter IKT til læring på en god måte. Det legges særlig vekt på kreativitet og nyskaping, samt deling og gjenbruksverdi. Prisen deles ut av NPeD i åpningsplenumet, så følg med!

Vinneren er også gjest på Lektor Lomsdalens live-podcast 7. mai kl. 14:30 (S2B).


S3C: Gode eksempler på praksis i digitale klasserom. Et veikart for arbeid med fagfornyelsen i ungdomsskolen

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

U
V

Øystein Gilje
UiO

Åslaug Bjerke
Vit.ass., UiO

Stadig flere elever i grunnskolen har nå sin egen PC, Chromebook eller nettbrett slik elever i videregående har hatt i over ti år.
Hvordan skaper det nye måter å organisere undervisningen, og hvordan opplever lærere og elever en-til-en klasserommet?

I prosjektet Gode eksempler på praksis (GEPP) har forskere fra UiO fulgt 20 lærere og deres over 400 elever på 10 ungdomsskoler i over 50 timer.
I denne presentasjonen blir det lagt vekt på den store variasjonen i hvordan lærere organiserer undervisningen i ulike arbeidsformer, og hva det betyr for en endret elev og lærerrolle.

Gjennom systematisk observasjon, intervju av elever og lærere, samt videodata gir GEPP-prosjektet mulighet for å belyse både bruk av læremidler, ressurser og verktøy og hvordan organiseringen av læring kan legge til rette for dybdelæring og tverrfaglighet. GEPP-prosjektet sine hovedfunn brukes av FIKS som et utgangspunkt for å arbeide med kompetanseutvikling av lærere innenfor den desentraliserte ordningen for etterutdanning (DEKOMP).

Enheten FIKS ved UiO utarbeider en ressurs på sine nettsider der hovedfunnene fra prosjektet blir satt i sammenheng med internasjonal forskningsgjennomgang og en oppdatert beskrivelse av satsingen på en-til-en klasserom i de 50 største kommunene i Norge. Foredraget er primært rettet mot lærere på ungdomsskolen, men lærere på både 5-7 trinn og i videregående skole vil trolig ha stor nytte av de funnene som presenteres i prosjektet.


S3D: FlipGrid – ett verktøy, mange muligheter

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

B
U
V

Lisa Stornes
Sauda vgs

Ønsker du mer muntlige aktiviteter i undervisningen og å styrke elevenes muntlige ferdigheter? Flipgrid er et enkelt verktøy som kan legge til rette for økt elevengasjement i muntlige aktiviteter og mer samarbeid både på tvers av klasser og landegrenser. I presentasjonen vil du få vite mer om hvorfor og hvordan bruke Flipgrid på kreative måter på ulike alderstrinn og i ulike fag.

Bidraget er relevant for alle lærere i grunnskolen og den videregående skolen.


S3E: Den skapende konsument – opplevelsen som didaktisk grep i VR og dataspill

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

B
U
V
L
S

Odin Nøsen
Randabergskolen

Jørund Høie Skaug
Kulturtanken

Blir elevene angstfylte og passive konsumenter som ikke er i stand til å lære noe i møte med moderne underholdningsmedier som dataspill og VR? Er det kunstige skillet mellom å konsumere og å produsere som å mislike (gode) bøker fordi elevene bare “konsumerer” dem? Står vi i fare for å ignorere at dataspill og VR kan skape dype, lærerike og meningsfulle opplevelser? Målet for sesjonen er at deltakerne sitter igjen med nye ideer og tanker om hva en konsument og produsent er, hva en opplevelse er verdt, og hvordan teknologi muliggjør nye former for opplevelser og skapende virksomhet.

Målgruppen er alle lærere i grunnskole og videregående skole, i tillegg til skoleledere og lærerutdannere i UH-sektoren.


S3F: Hacking: Farer og fordeler innen utdanning

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

U
V
S
I

Daniel Christensen
Elev, Heimdal vgs

Ole Mathias Gulvåg
Elev, Heimdal vgs

Hacking er en livsstil, og en tabubelagt nysgjerrighet. Verden er avhengig av elektronikk og data, sikkerhetsbrudd og feil kan få fatale konsekvenser. I framtiden vil vi trenge langt fler It utdannede, også innen sikkerhet. Vi jobber derfor for å spre nysgjerrighet og interesse for sikkerhet, og hacking.


S3G: Må teksten alltid være lineær?

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

B
U

Sølvi Ellefsen
Statped

Tonje Lundervold
Statped

Skolen har ansvar for å legge til rette for at elever med ulike behov skal få vist kompetansen sin. For mange elever er det å produsere bare lineær tekst den minst motiverende måten å gjøre dette på. For noen er det vanskelig, og for andre er det nesten umulig.
Vi vil vise eksempler på hvordan du som pedagog kan legge til rette for at ulike digitale tjenester, som for eksempel tankekart, Book Creator, Clips, Flipgrid og videoredigeringsprogram kan brukes av alle elever, og dermed stimulere til inkludering, kompensering, mestring og bruk av de 21.århundrets kompetanser. Seminaret passer best for pedagoger på mellom- og ungdomstrinnet, men prinsippene kan brukes på alle trinn.

Deltakerne skal lære å legge til rette for at ulike digitale tjenester, som for eksempel tankekart, Book Creator, Clips, Flipgrid og videoredigeringsprogram som kan brukes av alle elever, og dermed stimulere til inkludering, kompensering, mestring og bruk av de 21.århundrets kompetanser


S3H: Ny digital læreplanvisning

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

B
U
V
L

Kjersti Mikalsen
Utdanningsdirektoratet

Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020. En ny digital læreplanvisningen gir støtte til å se sammenhenger i og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del. Læreplanvisningen får også funksjonalitet for å planlegge opplæring direkte fra læreplanen.


SKV 06: Skaperverksted

Torsdag 7. Mai kl. 14:45–15.25

B
U
V
L
S
I

Mer om skaperverksted >>

Sesjon 4

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55


S4A: Fortellinger fra 3 skaperverksteder

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

B
U
V

Hanne Madsen
Jærmuseet

Espen Clausen
Grinde skule

Ellen Egeland Flø
Mailand vgs

Vi er 3 veiledere på skaperverksted, som i 3 foredrag deler våre erfaringer.

Hanne Madsen fra Jærmuseet har 4 års erfaring fra “Ungdomsmakerspace” – en ungdomsklubb for 13-20 åringer- på Vitenfabrikken i Sandnes.

Espen Clausen er lærer ved Grinde skule i Tysvær, og er veileder og ansvarlig for skaperverkstedet LeikeGrinda ved skolen: Et rom for teknologi, kreativitet , skaperglede, lek og læring!

Ellen Egeland Flø er lærer ved Mailand VGS og har vært ansvarlig for å etablere og drive skolens skaperverksted i over to år. Nå leder hun også et forskningsprosjekt innen skaperverksted i skolesammenheng.


S4B: Omvendt undervisning i svømming og livredning

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

B
U
L

Egil Galaaen Gjølme
NTNU

Alex. Strømme
NTNU

Borgar Ness
Verdal kommune

Vi presenterer appen «Water Competence» som læringsverktøy for svømming og livredning.

Appen er et pedagogisk verktøy og en kunnskapsbank med progresjon gjennom leik og øvelser.
I presentasjonen vil vi demonstrere og forklare hvordan bruk av video kan gi nye muligheter innen svømme- og livredningsopplæring.

En digital løsning kan ikke erstatte praktiske øvinger i vann, men være til hjelp og støtte for lærere og foreldre og andre er som er involvert i svømme og livredningsopplæring. Hva skjer når du ramler ut av båten, gjennom isen, og hvordan kan du berge deg opp igjen. Ved bruk av øvingsbilder i stedet for språklig kommunikasjon utlignes også språkbarrierer.


4C: Sjokoladeprosjektet: Tverrfaglighet og dybdelæring dratt enda litt lenger

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

U
V

Kim Fjelking Slaatsveen
Den norske skolen i Malaga

Hilde Rasmussen
Den norske skolen i Malaga

Hvordan ser verden ut når våre elever er ferdig utdannet? Hvordan skal vi forberede dem på dette? Et skolebesøk i London ga ideen til “Sjokoladeprosjektet”, et tverrfaglig prosjekt over et helt år om veien fra kakaobønne til egen produksjon av sjokolade med alle fag involvert. Vi fikk jobbet med koding, sosiale medier, språk og skriving i alle fag, praktisk matematikk, fair trade og bærekraftig utvikling, teknologi og design. Elevene utviklet kreativitet, kritisk tenkning, samarbeid, kommunikasjon gjennom entreprenørskap. De fikk se at verden ikke er delt inn i fag. Foredraget tar deg gjennom erfaringene vi har gjort oss.

Målgruppen vil være fra 5.trinn til vg3


S4D: Å finne elevens genuine stemme – talefunksjonens mange muligheter

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

B
U
V
L
S
I

Siv Bendiksen

Muntlighet har vært en av de grunnleggende ferdighetene i Læreplanen, men blir kanskje noen ganger litt glemt i skolehverdagen. Å bruke stemmen sin for å vise sin kunnskap er enkelt og man trenger ikke mye teknisk utstyr for å gjøre det. Elevene kan vise sin kunnskap ved ganske enkle metoder, og som gir mestring og økt motivasjon. Jeg vil vise hvor enkelt det faktisk kan gjøres, og at dette kan gjøres på alle trinn. Mulighetene ved å bruke talefunksjonen er mange! Jeg legger også opp til at dere får prøve noen enkle metoder selv.

Relevant for mange, men kanskje mest aktuelt for barnetrinnet.


4E: Hvordan integrere samarbeid og kreativitet i samfunnsfag i tråd med den nye læreplanen? Minecraft som eksempel

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

U
L

Mikkel Rustad
OsloMet

Siv Eie
OsloMet

Ole Kristian Rauk
Skjetten skole

Leo Andre Thorpe
elev, Skjetten skole

Andrei Popovitici
elev, Skjetten skole

Lærerstudenter i samfunnsfag ved OsloMet har samarbeidet i grupper og gjenskapt historiske bygninger langs Akerselva ved å bygge dem i Minecraft. Etter å ha bygget bygningene lagde studentene rollespill og spilte inn i Minecraft ved å bruke skjermopptak. Manuset til rollespillet, skrevet av studentene selv, tar utgangspunkt i dokumenterte historiske hendelser med mål om å rekonstruere det industrielle gjennombruddet med fortellinger tilknyttet lokalmiljøet. Videoene blir senere presentert for resten av klassen.

Studentene tar med seg erfaringene ut i «trinnovertagelse» på mellomtrinnet hvor de, sammen med elevene, gjenskaper Sagelva, en elv i elevenes lokalmiljø med betydelig industrihistorie.

En elev, en lærer og en forsker presenterer sine perspektiver på hvordan generiske ferdigheter (kommunikasjon, samarbeid, problemløsing) og fagspesifikke ferdigheter (for eksempel samfunnsfag) er integrert i den samme digitale løsningen gjennom dette prosjektet. Vi diskuterer ulike måter å tilnærme seg historien og hvilket utbytte studentene og elevene kan ha fra en slik måte å arbeide med samfunnsfaget på.


S4F: Hvordan kan VR-teknologi gi VG1-TIP elever praktisk læring i et klasserom?

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

U
V

Geir Ulriksen
NTNU

Vidar Flønes
NTNU

Ibrahim Yasin
NTNU

Trond Hjelset
NTNU

Vi er fire NTNU-studenter i Yrkesfaglærerstudiet som ser på muligheten for å ta i bruk VR teknologi innenfor yrkesfag på vg1 TIP.

Vi utstyrte elevene med VR briller og gjennom VR kan de utføre enkle arbeidsoperasjoner knyttet til fagbrevet lette kjøretøy. I tillegg til de virtuelle arbeidsoppgavene inneholder appen 360° filmklipp fra reelle arbeidssituasjoner fra et verksted. Elevene får da muligheten til å få informasjon om arbeidsoppdraget i forkant.

Kan VR briller bidra til praktisk læring i klasserom på vg1 TIP og gi økt læringsutbytte for elevene?


S4G: Struktur og forutsigbarhet i det digitale klasserommet

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

B
U
V
L
I

Oda Bøthun
Statped

Siw Klemetsen
Statped

Alle elever har behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. Av ulike årsaker er det helt avgjørende for noen, for å kunne føle seg trygge i en læringssituasjon. I dette seminaret presenterer vi tilpasninger og tilrettelegging du kan gjøre i det digitale klasserommet som er helt nødvendige for noen, og gunstig for alle. Vi legger vekt på bruk av kalender og dagsrytme, tid og påminnelser, organisering av skolearbeidet, kart og oppskrifter. Du får konkrete eksempler i ulike apper, og på funksjoner i nettbrett, mobil, smartklokke og VR som kan brukes for å gi oversikt, struktur og trygghet for elevene. Sentrale apper vi viser eksempler fra er Book Creator, Inspiration Maps, iMovie, Google Maps, Aida reminder, Tiimo (kalenderapp) og Wander (VR).

Deltakerne skal etter sesjonen kjenne godt til digitale muligheter for å legge til rette for bedre struktur og forutsigbarhet for elever som dette er helt avgjørende for


S4H: 1:1 i 40 skoler – erfaringer og muligheter

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

B
U
S

Marie Ydstie Olafsen
Hvalstad skole, Asker kommune

Kristoffer Dekke
Torstad skole, Asker kommune

Karoline Svensli
Asker kommune

Arne Bergan
Asker kommune

Ivar Berg
Asker kommune

Asker kommune har fra 2017-2019 etablert 1:1 Chromebook for 12 000 elever og 1200 lærere. Forskningsstiftelsen NIFU har hatt følgeforskning på implementeringen. Askerskolen har tatt noen valg som vi mener har vært viktige for skoleutvikling og delingskultur. Målet med utviklingsarbeidet er utforskende undervisning som bidrar til elevaktive læringsformer. Du vil få presentert en rekke eksempler, og ikke minst innsikt i hvordan Asker kommune nå arbeider videre etter at 1:1 er etablert.


SKV 09: Skaperverksted

Fredag 8. Mai kl. 10:15–10.55

B
U
V
L
S
I

Mer om skaperverksted >>