Sesjoner NKUL 2019

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Sesjon 1

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15


1A: Korleis kan fagfornyinga forandre tanken vår om læring?

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

B
U
L
S

Ingvild Vikingsen Skogestad
Knappskog skule, Fjell

Samfunnet er i endring og det er på tide at skulen tek del i denne endringa. Skulen blir stadig meir teknologirik og utfordringa ligg i korleis utnytte dette på ein god måte. Sesjonen vil vise døme på korleis tenke utanfor boksen for å skape djupnelærande elevar, «deep diving students» og korleis ein ved hjelp av ein balansert tanke om digital undervisning kan skape ein skule der alle elevar møter meistring, motivasjon og læring. Ein skule som set eleven og eleven si læring i sentrum og som gir dei verktøy til å meistre sine eigne liv.


1B: Krav til universell utforming av IKT og fem råd for å kome i gang

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

B
U
V
L
S
I

Margrethe Berg Goksøyr
Difi

Kravet til universell utforming av ikt i utdanningssektoren har medført mange spørsmål. «Må vi tekste alle videoar»? «Kva er ei hovudløysing»? «Kvar går grensa»? Tilsynet i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) deler erfaringar dei har gjort i møte med utdanningssektoren og avklarar ubesvarte spørsmål om grensegangar i krava. I innlegget presenterer dei kort planar for informasjon og vegleiing, og gir vidare råd om element som peikar seg ut som viktige for sektoren med gjennomgang av PowerPoint, andre dokumenttypar og bruk av video.


1C: 10 år etter

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

B
U
V
L
S
I

Jan Arve Overland m/tidl. medieelever
Kongsberg vgs

“NKUL er ett stort ‘personalmøte’ der de har glemt å invitere halve ‘staben’ ”.
Dette utsagnet kom fra tre medieelever fra Kongsberg videregående skole på NKUL i 2009, der de jobbet som journalister for Skolemagasinet. I år er Vilje Kathrine Hagen, Simen Strøm Braaten og Harri Luchsinger tilbake. Hva har de gjort siden 2009? Hvilket forhold har de til teknologi i dag? Hvilke tanker gjør de seg nå 10 år etter om bruke av teknologi i skolen? 


1D: Endelig har jeg læringsdata om elevene! – det må da være fornuftig?

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

B
U
V
L
S
I

Kjetil Idås
Akademiet Norge AS

Hver dag kommer lærere inn i klasserommet uten å vite om elevene har gjort leksa, forstått fagstoffet eller trenger hjelp. Med moderne sporingsteknologi er det mulig å få data om elevenes læringsarbeid. For første gang har jeg mulighet for å tilpasse undervisningen ift gruppas behov. Kom og hør hva, hvordan og ikke minst hvorfor jeg mener at dette er en dramatisk forbedring av lærerens praksis og profesjonsutøvelse.

#læringsdata #sporingsteknologi #omvendtundervisning

Se: campus.inkrement.no/Blogg/Skremmende-a-tenke-pa-hvor-lite-vi-har-visst

BUVLS


1E: Hvorfor vet ikke Google svaret?

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

U
V
L
S
I

Henriette Ibsen og Evelyn Kristensen
Vøyenegnga skole, Bærum

Vi ønsker å dele av våre erfaringer ved å vise til konkrete eksempler fra vår hverdag. Vi vil vise undervisningsopplegg som fremmer læringsutbyttet til elevene, og hvordan det digitale har blitt inkludert i læringsprosessen. Dere får se eksempler på prosessene rundt rike oppgaver, dybdelæring, tverrfaglighet, vurdering av og for læring gjennom produktene til elevene. Vår lærerrolle er endret og vi storkoser oss med tettere relasjoner til elevene våre og og større læringsutbytte.

Dette blir en sesjon med eksempler på rike oppgaver, dybdelæring, prosesser og vurdering som fremmer nysgjerrighet, motivasjon og læring


1F: Å sette læring på (tanke)kartet

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

B
U
L

Sølvi Ellefsen og Chris Lund
Statped

Bruken av tankekart har i mange år blitt sett på som en god læringsstrategi. I dag har vi tilgang på flere digitale tankekart, og vi vil argumentere for at disse er kvalitativt bedre enn tradisjonelle, papirbaserte tankekart – hvis de blir brukt på en pedagogisk god måte.

Digitale tankekart har flere muligheter enn de analoge. De gjør det lettere å organisere og strukturere faginnhold, de gjør det mulig å sette inn bilder, videoer, lenker og lydfiler, de er bestandige og dynamiske og enklere å tilpasse til hver elev.

Digitale tankekart kan brukes både til å trene på ferdigheter, og ikke minst til å kompensere for en vanske. Dette gir store muligheter for inkludering.

Denne parallellsesjonen handler om pedagogisk bruk av digitale tankekart for å fremme inkludering, mestring, kompensering og det 21.århundrets kompetanser.

Målgruppe:
Parallellsesjonen er rettet mot lærere på mellom- og ungdomstrinnet, men prinsippene kan også brukes av lærere på andre alderstrinn.


1G: Algoritmisk tenkning og programmering i fagfornyelsen

B
U
L

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard
Utdanningsdirektoratet

Algoritmisk tenkning handler om problemløsning og skapende prosesser med teknologi. Hvordan kan dette komme til uttrykk i de ulike fagene? Hvordan jobbe med programmering på ulike trinn og i ulike fag med de nye læreplanene?


1H: Gullepleprisvinneren 2019

Onsdag 8. Mai kl. 12:30–13.15

I denne sesjonen får vi høre fra vinneren av Gullepleprisen 2019. Gullepleprisen deles ut under Åpningsplenum NKUL 2019.

Sesjon 2


2A: Hvordan undervise om bærekraftig utvikling etter nye læreplaner?

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

B
U
V
L
S

Mette Bjerkaas
FN-Sambandet

Hvordan undervise om bærekraftig i tråd med nye læreplaner, der bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer? FN-sambandet har i samarbeid med lærere og elever utviklet en digital læringsressurs, «Bærekraft» på bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. «Bærekraft» tar for seg en helhetlig forståelse av bærekraftig utvikling og er tverrfaglig. Verkstedet består i å vise læringsressursen hvor deltakerne får testet ut opplegget som tas i bruk i klasserommet. «Bærekraft» er tilpasset ungdomstrinnet og videregående skole.


2B: Stories across borders  – En digital tilnærming til elever og studenters erfaringer

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

V
L
S

Jon Sverre Hårberg og Arve Leraand
Institutt for lærerutdanning, NTNU

Gjennom internasjonalt samarbeid i Europa har lærere i videregående skole og ved NTNU
i samarbeid utviklet et prosjekt der erfaringer brukes for å dokumentere kunnskap og ferdigheter, samt reflektere over opplevelser i skole og bedrift.  

Prosjektet innebærer blikk på kultur, språk og digital kompetanse. Foredraget har til hensikt å inspirere og utforske muligheter med bruk av digitale interaksjoner. 


2C: Koding og skaperverksted i det 21. århundret

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

B
U
L

Øyvind Opheim Rise
Knappskog skule, Fjell

Koding og algoritmisk tankegang er noe som får fokus i fagfornyelsen. Denne sesjonen vil blant annet handle om hvordan vi på Knappskog skole, gjennom prosjektet «Digg læring», har startet med koding og bygget et skaperverksted som skal inspirere til motivasjon, algoritmisk tankegang, kreativitet, læring, elevaktivitet og samarbeid.

Hvorfor koder vi, og hvilken kompetanse kan elevene tilegne seg gjennom koding? Sesjonen vil vise eksempler på hvordan en kan starte med koding og skaperverksted i egen klasse, på alle trinn.


2D: Hva bør iGenerasjonen møte når de inntar skolen? Et foredrag om skoleutvikling, lærers profesjonalitet og digital didaktikk

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

B
U
V
L
S
I

Simen Spurkland
Vøyenenga skole, Bærum

Det er utfordrende å være lærer i teknologirike klasserom, både som administrator og læringsleder, men også fordi man utfordres av et kunnskapssyn i stadig endring. Vi lærere må være profesjonelle i møtet med disse utfordringene – men hva betyr egentlig det?

I dette foredraget går Simen gjennom nøkkelpunkter for hva det vil si å være profesjonell og å drive med skoleutvikling på en bærekraftig måte, og han viser tips, opplegg og forslag til løsninger som kan gjøre den teknologirike lærerhverdagen bedre.


2E: Industrien på elevens digitale premisser – en digital brobygger

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

V
S

Haldor Hove
NDLA

Vi utforsker gjennom interaktiv 360 og viser bruk av et digitalt samarbeid mellom industrien og åpne læringsressurser. Dette er relevant for YFF, og det er gunstig for elevens tidlige spesialisering. Den tause kunnskapen blir mindre. Det praksisnære blir større. Vi gir læreren større arbeidsrom og strenger å spille på i sin undervisning og bruk av metoder. Her kan både elev og lærer bruke rommet aktivt i læring og undervisning.

Arbeidsoppdrag og yrkesportrettintervju gir både en bredde og dybde i elevens læring gjennom vår vandring i arbeidslivets verden.


2F: Rødøyprosjektet II – Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

U
S

Lars Kristensen og Atle Kristensen
Rødøy skole, Rødøy

Et innblikk i vår oppstart med nettundervisning på ungdomsskolen – fra et lærerperspektiv og fra et forskningsperspektiv. Rødøyskolene har fra 7 til 69 elever og det er vanskelig å innfri kompetansekravene i alle fag på hver skole. Prosjektet har som mål å bruke kompetansen som finnes i kommunen samt gi alle elever i Rødøyskolen et likeverdig tilbud. Dere vil få et innblikk i hvordan undervisning over nett kan organiseres i ungdomsskolen og hvilke muligheter og utfordringer det er med nettundervisning. Dere vil også få erfaringer fra lærere som underviser over nett og et innblikk i forskning som gjøres fra UH-sektor.


2G: Mobil i skolen – Utfordringer og muligheter

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

U
V
L
S
I

Jan Frode Lindsø
Nord-Gudbrandsdal vgs, avd. Otta / NDLA

Hvilke utfordringer medfører mobil i skolen? Bør vi se mot Frankrike og innføre mobilforbud? Hvordan kan vi utnytte mobilen i klasserommet? Hva forteller forskningen oss om mobilbruk? I denne presentasjonen vil du få et innblikk i debatten rundt mobil i skolen, og med konkrete eksempler bli inspirert til hvordan mobilen på en hensiktsmessig måte kan tas i bruk i undervisningen.


2H: Hvordan ser dybdelæring ut i praksis i 1:1-klasserommet?

Onsdag 8. Mai kl. 14:30–15.15

B
U
V
L
S
I

Øystein Gilje og Bjørn Bolstad
FIKS – Universitetet i Oslo

I denne sesjonen presenterer FIKS foreløpige funn fra prosjektet «Gode eksempler på praksis» (GEPP) som undersøker elevers læring i klasserom der alle elever har arbeidet minst ett år på sin egen skjerm.

Gjennom studier av praksis på 10 ungdomsskoler i fem ulike kommuner i og rundt Oslo viser forskerne fram hvilken variasjon det finnes i bruk av ulike læremidler, ressurser for læring og variasjon i bruk av ulike programmer for produksjon, presentasjon og publisering.

Mer informasjon om FIKS og GEPP

Sesjon 3


3A: På vei mot ny pedagogisk praksis – etablering av eget IKT, samfunn og programmeringsfag ved Revheim skole

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

U
S

Eirik Jåtten
Revheim skole, Stavanger

Revheim skole er en ungdomsskole i Stavanger med. Skolen har gjennom flere år arbeidet med implementering av fornuftig bruk av IKT i undervisningen og å endre våre undervisningsmetoder. Etter inspirasjon fra forsøksordningen i Danmark med eget IKT fag har vi fra skoleåret 2018/19 har vi organisert et eget IKT, Samfunn og Programmeringsfag obligatorisk for alle våre elever. I faget har vi samlet IKT baserte kompetansemål og konstruert de faglige aktivitetene rundt tre pilarer:

  • Verktøy og teknologikompetanse
  • Teknologi, menneske og samfunn
  • Programmering

3B: Fanfiction som metode i kreative skriveprosesser i engelskundervisningen

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

U
V
L

Lena Heide Brennand
Borge ungdomsskole, Fredrikstad

Hva lærer du i denne sesjonen?

1. Introduksjon: hva er fanfiction?

2. Hvorfor er fanfiction et nyttig verktøy i kreative skriveprosesser?

3. Konkrete eksempler på ulike undervisningsopplegg der fanfiction tas i bruk.

4. Fanfiction i tråd med den nye digitaliserte språkundervisningen


3C: Utvikling av en skoleapp for My Child Lebensborn, et mobilspill utenom det vanlige

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

U
V

Elin Festøy
Teknopilot
Terje Pedersen
Rothaug skole

My Child Lebensborn er et norsk spill som utforsker resultatene av Lebensborn-programmet under andre verdenskrig. I sesjonen vil lærer Terje Pedersen og elever ved Rothaugen ungdomsskole fortelle om utviklingen av en egen skoleapp for spillet og gi praktiske eksempler på hvordan spillet ble brukt under deres tverrfaglige prosjekt om 2. Verdenskrig. Få et innblikk i hvordan et mobilspill kan føre til gode diskusjoner om temaer som mobbing, sorg og ensomhet.


3D: Hva skjer når litteraturen i Den kulturelle skolesekken blir virtuell?

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

U
V

June Breivik
Avdelingsdirektør Kulturtanken
Kristin Stoltz Thomassen
Fagansvarlig litteratur, Kulturtanken
Christian Marstrander
Forfatter og utøver DKS

Den kulturelle skolesekken er et gratis tilbud til alle elever i den norske skolen. Digitale teknologier benyttes i økende grad til å formidle profesjonell kunst og kultur på nye måter som samspiller med skolens læreplaner. Bokbransjen og litteraturen står overfor et digitalt hamskifte.  Representanter fra Kulturtanken og  utøvere innen litteratur i DKS vil fortelle om hvordan VR og 360-film har blitt benyttet i et nylig DKS-opplegg presentert for norske ungdomsskoleelever.


3E: Aktive elever lærer best! Hvordan digitale verktøy bidrar til elevmedvirkning

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

B
U
V
L
S
I

Magnus Nohr
Høgskolelektor i IKT og læring, Høgskolen i Østfold

Hvordan flytte fokus fra lærerens undervisning til elevens læring? I dette foredraget vil du få mange praktiske eksempler med pedagogisk begrunnelse for hvordan du kan drive elevaktiv læring i og utenfor det digitale klasserommet. Stikkord er Studentrespons systemer, Formativ vurdering,  den gode presentasjon, Talestyrt skriving, talesynteser, videofeedback og eleven som produsent.


3F: Bruk av teknologi for å få elever med alvorlig skolefravær tilbake på skolen

U
V
L
S

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

Maren-Johanne Nordby
Statped

Skolefravær er som regel bare et symptom på noe annet. De elevene vi i Statped møter med skolefravær har ofte diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom og/eller autismespekterforstyrrelser. Som regel har eleven hatt utfordringer over tid, konfliktnivået er høyt og en rekke instanser er inne. Det er få som kommer i posisjon til eleven. Kan ulike teknologiske innfallsvinkler være en inngang til relasjon til eleven? Teknologi som vil bli presentert i foredraget er spill, AV1, VR og bruk av video til forberedelse.


3G: Fra ensomme ildsjeler til felles digitalt løft

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

B
U
V
L
S
I

Jens Bonde Rydhagen, Håvard Dahle, Morten Oddvik og Maryann Rosenhave
Vestfold fylkeskommune

Brenner du ditt digitale lys i begge ender? Er rektor online eller offline? Og hva skjer egentlig når digitalpedagogen går i strupen på IKT-sjefen? Ta med en kaffekopp (og gjerne din leder) til S3G. Her vil det handle om felles digital profesjonsutvikling, strategiarbeid og teknologiledelse, med vekt på hvordan man kan få til et løft på tvers av sektorer og profesjoner – for å nå felles mål.

Les mer om Vestfolds felles digitale løft på viderebloggen.no

#profesjonsfusjon  #samfunnsoppdrag #fremtidskompetanse  #morgendagensarbeidsliv


3H: Nye læreplaner – for en fremtid i endring

Torsdag 9. Mai kl. 14:45–15.30

B
U
V
L
S

Ole Christian Norum
Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet fornyer læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring for å gjøre dem mer relevante for framtida og legge til rette for dybdelæring. På denne sesjonen presenterer vi hvordan teknologi, programmering og algoritmisk tenkning inngår i utkastene til nye læreplaner for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. Vi presenterer også en ny digital læreplanvisning med integrert støtte som skal hjelpe skolene i å ta i bruk de nye læreplanene.

Sesjon 4


4A: Det lille ekstra – om opphavsrett i et aktivt og kreativt læringsdesign

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

 

B
U
V
L
S

Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold
Hege Lunde
Kopinor
Marit Louka
Os skole, Halden

Et samarbeidsprosjekt mellom Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Kopinor der kunnskap om pedagogikk og opphavsrett møter erfaringer fra klasserommet, filmes, dokumenteres og diskuteres.

Målet er å få til god kommunikasjon om opphavsrett, skape trygghet i undervisningen og legge grunnlag for at lærere kan jobbe godt med aktivt læringsdesign.

Les mer om prosjektet og se filmer på nettsidene til Fabelaktig formidling


4B: En stille revolusjon i lese- og skriveopplæringen

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

B
L
S

Aina Bekke
Åsen skole, Nedre Eiker

I generasjon etter generasjon har vi presentert førsteklassingene for bokstavene og de tilhørende bokstavlydene systematisk, gjennom såkalte bokstavprogram. Innlæringens rekkefølge og intensitet har variert, etter hvilken lesepedagogisk tenking som har ligget bak hos forfatteren av den leseboka vi til enhver tid har valgt.

Hva med å snu hele tankegangen? Arne Trageton har i mange tiår hevdet at skrivingen bør komme først. Altså at det er mer formålstjenlig å skrive seg til lesing. Slik tar barn bokstavene i bruk etter hvert som de trenger dem. Med nyere teknologi har en slik metode fått ny aktualitet.

Dette foredraget skal vise hvordan metoden STL+, altså «å skrive seg til lesing med lydstøtte» kan brukes fra elevenes aller første dag i skolen


4C: Effektiv undervisning og læring i virtuelle klasserom

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

U
L
S
I

Bjørn Vadet
Nord-Gudbrandsdal vgs

Foredraget tar utgangspunkt i erfaringer og refleksjoner rundt arbeidet som nettlærer i Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM). Vadet har skrevet en masteroppgave med tittelen «Effektiv undervisning og læring i virtuelle klasserom. Forskningen i masteroppgaven tar utgangspunkt i rammeverket Principles to Action- Ensuring Mathematics Success for All. (NTCM, 2014). Foredraget vil fokusere på metodikk rundt det å være nettlærer, og at det kreves andre ferdigheter og kunnskap for å lykkes digitale klasserom.


4D: Kan vi bruke tingenes internett for å skape interesse i programmering?

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

U
V

Monica Divitini
IDI, NTNU

Allestedsnærværende teknologier («Ubiquitous computing»), mobile teknologier («Mobile computing») og tingenes internett («Internet of Things»), som samlet kalles for UMI-teknologier, er grunnleggende teknologier for alle sektorer i morgendagens samfunn.

UMI-Sci-Ed er et europeisk forskningsprosjekt som skal være en katalysator for utvikling av ny UMI-relatert kompetanse og ferdigheter, og skape interessere i realfagsutdanningen.

I denne sesjonen vil lærere fra ungdomskoler og videregående skoler dele erfaringene med deltakelse i prosjektet. De vil dele konkrete tips i forhold til norsk læreplan for ulike fag og aldersgrupper. Målet er å motivere studenter med ulike interesser, med spesiell oppmerksomhet på jenter.


4E: IKT i undervisning og læring – erfaringer fra globalt samarbeid med klasse på Hawaii – hvordan og hvorfor

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

B
U
V
L
S
I

Kristin Skage og Heidi Anne Lien
Damsgård skole, Bergen

Vi deler erfaringer etter 3 år med samarbeid med Iolani School i Honolulu, Hawaii. Dere får tips til hvordan dere kan komme i kontakt med lærere over hele verden for å utvide elevenes læringsarena. Vi viser hvordan et slikt samarbeid kan forsterke læringsarbeidet og hvilke verktøy som kan brukes. Gjennom samarbeidet har vi også oppdaget en del fallgruver som vi vil dele. Målet vårt er at du skal se verdien av globalt samarbeid og få lyst til å prøve det med egne elever. 


4F: Digitale læringsressurser – mer effektiv tid for læreren i klasserommet

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

B
U
V
L
S
I

Gitte Skjønneberg
OsloMet – storbyuniversitetet

Vi har gått bort fra den tradisjonelle undervisningen i klasserommet og jobber med digitale læringsressurser. All undervisning er digital med lenker, videoressurser etc. og gjøres før/ og i/ undervisningen, med et unntak av en workshop midt i fagperioden.  Lærerens rolle blir å veilede.

Utprøvingen av å tenke nytt med å blande ulike undervisningsformer kan bidra både til fornyelse og forandring i lærerutdanningen


4G: Læring gjennom lek – bruk av spill i tverrfaglig engelsk/IKT-undervisning

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

U
V
L

Geir Haugen Vikan
Heimdal vgs, Trøndelag fylkeskommune

I de siste to årene har IKT- og engelsklærerne på Heimdal vgs hatt timene våre sammen, tverrfaglig, for å utforske hvordan vi på best mulig måte kan gjøre undervisningen morsom og relevant for elevene våre. Ved bruk av først og fremst analoge, men også digitale spill, og forskjellige digitale refleksjonsverktøy, har vi valgt en alternativ fremgangsmåte for å komme gjennom kompetansemålene på, både med tanke på tekstforståelse, refleksjon, kommunikasjon, diskusjon, kritisk tenkning, logikk og problemløsning. Foredraget har til hensikt å inspirere andre til å tenke annerledes. Erfaringene er fra videregående skole, men foredraget passer også for lærere på ungdomstrinnet.


4H: Fremtidens eksamen og prøver – hvordan kan digitalisering støtte vurdering av kompetanse i fremtiden?

Fredag 10. Mai kl. 10:15–11.00

U
V

Øyvind Lind Kvanmo, Cathrine Hjulstad, Geir Holcman og Andreas Husby Christensen
Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet fornyer nå løsningene for gjennomføring av eksamen og prøver. Bakgrunnen for fornyelsen er blant annet ambisjoner om bedre tilgjengelighet (universell utforming) og støtte til vurdering av fremtidens ferdigheter og kompetanse. På denne sesjonen presenterer vi bakgrunn og status for prosjektet og diskuterer hvordan digitale løsninger kan støtte bedre vurdering av kompetanse.